x

Provozní podmínky portálu soutez.me

 

Všeobecné podmínky

 

Tyto Všeobecné podmínky serveru soutez.me, vydané provozovatelem serveru, (dále také jen „Podmínky“) obsahují základní informace o těchto stránkách a pravidla v nich uvedená jsou závazná jak pro soutěžící a pořadatele, tak pro provozovatele serveru i veškeré další osoby, která navštíví tyto stránky. Všeobecné podmínky se mimo jiné věnují problematice soukromí uživatelů a související ochraně osobních údajů.

 

Níže uvedené všeobecné podmínky jsou platné od 1.5.2014.

 

Definice

 

1.       Server soutez.me (dále jen soutez.me) - veřejný webový server dostupný na adrese (URL)  http://www.soutez.me  umožňující jednak zveřejnění jednotlivých soutěží jejich pořadatelům a jednak možnost zaregistrovaným uživatelům účastnit se těchto soutěží. soutez.me má vlastní profil a aplikaci na sociální síti Facebook, která umožňuje využívání funkcionalit této sociální sítě v soutěžích.

 

2.       Uživatel serveru (uživatelský profil)

 

a.       Za uživatele serveru je považován účastník soutěže (dále jen uživatel nebo soutěžící) – fyzická osoba, která je občanem České republiky a má zde trvalé bydliště, provede registraci na serveru Soutěz.cz a při registraci potvrdí souhlas s těmito Podmínkami.

 

b.       Za uživatele serveru je dále považován Pořadatel soutěže (dále jen pořadatel) - právnická nebo fyzická osoba, která si u provozovatele zadá zveřejnění soutěže nebo která provede registraci na serveru Soutěz.cz a při registraci potvrdí souhlas s těmito Podmínkami. Pořadatel má možnost zadávat zveřejnění soutěže sám po registraci jako pořadatel a za předem splněných podmínek. Pořadatelem může být i provozovatel.

 

3.       Provozovatel serveru soutez.me (dále jen provozovatel) - společnost Foxo s.r.o. | IČ: 279 21 565 | Sídlo: Praha 8 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 182 00 | Spisová značka: C 126652 vedená u Městského soudu v Praze.

 

4.     Výherce soutěže (dále jen výherce) - uživatel, který splní soutěžní podmínky dané soutěže, aby mohl být určen jako výherce.

 

Obecná pravidla

 

1.       Soutěží na soutez.me se mohou účastnit všichni zaregistrovaní uživatelé serveru, kteří souhlasí s těmito Podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele a jejich rodinných příslušníků, není-li v jednotlivých podmínkách soutěže stanoveno jiné omezení.

 

2.       Provoz serveru, povinnosti provozovatele, pořadatelů a uživatelů jsou dány těmito Podmínkami.

 

3.       Porušení provozních Podmínek, jednání v nesouladu s právním řádem České republiky nebo podezření na zneužití uživatelského profilu opravňuje provozovatele k technickým a právním opatřením, které povedou k odstranění dopadů takového jednání. Opatření mohou zahovat i odstranění uživatelského profilu.

 

4.         Při používání soutez.me nesmí jakákoli osoba zasahovat do bezpečnosti serveru, nemůže soutez.me využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst soutez.me. Jakákoli osoba nesmí vkládat na soutez.me obsah, který by porušoval práva třetích stran nebo právní předpisy.

 

5.         Provozovateli náleží všechna autorská práva případně též práva z průmyslového vlastnictví k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na soutez.me, včetně textu, designu stránek, grafiky, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách, s výjimkou označení, která jsou ochrannými známkami nebo obdobnými ochrannými označeními pořadatelů soutěže. Stránky a jejich obsah nesmí být bez předchozího souhlasu provozovatele kopírovány, reprodukovány, přenášeny do jiných systémů, používány k vytváření odvozených děl či jinak užívány v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, s výjimkou případu, kdy provozovatel udělí k takovému použití licenci.

 

6.         Zasláním jakýchkoliv informací nebo materiálů provozovateli, s výjimkou osobních údajů, na něž se vztahuje ustanovení níže, uděluje uživatel provozovateli bezplatně souhlas (licenci) k užití takových informací nebo materiálů, zejména k jejich kopírování, reprodukování, modifikaci či vytváření odvozených děl; provozovatel může volně použít jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo postupy, které mu budou uživatelem zaslány, pro jakýkoliv účel bez omezení.

 

Registrace

 

1.       Soutěží se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní uživatelé (či pořadatelé soutěží). Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností. Uživatel (či pořadatel soutěží) je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tyto data na stránce změna registrace, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy změna nastala.

 

2.       Uživatel se může zaregistrovat také prostřednictvím aplikace Facebook a vlastního profilu na sociální síti Facebook. Podmínky určující způsob této registrace a využití uživatelských dat jsou dány pravidly pro spolupráci sociální sítě Facebook a exteích webových aplikací (v tomto případě soutěž.me).

 

3.       Každý uživatel (či pořadatel soutěží) serveru může být na soutez.me v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

 

4.       V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto uživateli resp. nezveřejnění soutěže takovémuto pořadateli a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

 

5.         Uživatel registrací potvrzuje, že je si vědom nutnosti chránit přístupové údaje zadané při registraci, neboť se jinak vystavuje nebezpečí možného zneužití svých osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů

 

1.       Veškerá data získaná od uživatele (či pořadatele soutěží) jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

2.       Provedením registrace a potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami či opravou/doplněním údajů po registraci uděluje uživatel či pořadatel provozovateli souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci v registračním formuláři, resp. poskytnutých při opravě/doplnění údajů po registraci. Správcem osobních údajů je provozovatel, tedy společnost Foxo s.r.o. | IČ: 279 21 565 | Sídlo: Praha 8 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 182 00 | Spisová značka: C 126652 vedená u Městského soudu v Praze. Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány pro účely vyhodnocování soutěží, předávání výher, zasílání obchodních sdělení a pro uplatňování práv a povinností provozovatele vůči uživateli. Souhlas je udělován dobrovolně, pro všechny osobní údaje poskytnuté uživatelem způsobem uvedeným výše, na dobu trvání uživatelského profilu a dále po dobu nezbytně nutnou po skončení uživatelského profilu, nejdéle však 3 let po ukončení uživatelského profilu. Uživatel potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami potvrzuje, že jsou mu známa jeho práva uvedená v § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to právo na přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení či upuštění od neoprávněných zásahů nebo odstranění závadného stavu, je-li do jeho práv na ochranu osobních údajů neoprávněně zasahováno; uživatel má v takovém případě též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3.       Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna na stránkách soutez.me ve formátu „Jméno – Příjmení – Počet bodů“) a dále může být jejich jméno a adresa předána pořadateli soutěže pro zaslání výhry; účastí na dané konkrétní soutěži vyjadřuje uživatel souhlas s uvedeným zveřejněním svých údajů a s jejich předáním pořadateli soutěže.

 

4.       Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, v takovém případě však bere na vědomí, že poskytnutí a zpracování osobních údajů alespoň v rozsahu údajů povinných při registraci je potřebné k účasti na soutěžích a bude-li tedy souhlas odvolán i ohledně těchto údajů, je provozovatel oprávněn jeho registraci ukončit a uživatelský profil zrušit.

 

5.       Uživatel (či pořadatel soutěže) dále souhlasí potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami s používáním svých osobních údajů, a to e-mailové adresy a telefonního čísla, pro účely zasílání obchodních sdělení provozovatelem subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle provozovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. E-maily s oznámením o nových soutěžích nebo o výhrách mohou mimo toto oznámení obsahovat i reklamní sdělení či obrázek.

 

6.       Uživatel může kdykoliv zrušit svou registraci po přihlášení k serveru pomocí svého uživatelského jména a hesla, které zadá v průběhu registrace. Po zrušení registrace jsou veškerá data uživatele, jejichž uchování není nezbytně nutné pro uplatnění práv a povinností provozovatele, zanonymizována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

Účast v soutěžích

 

1.       U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, přičemž během této doby se mohou uživatelé zúčastnit soutěže zodpovězením všech soutěžních otázek.

 

2.       Některé soutěže můžou mít doplňující nebo omezující požadavky na účastníky soutěže a výherce. Jedná se například o výhry alkoholických výrobků, zapůjčení automobilu atp. Účastí v soutěži uživatel potvrzuje svůj souhlas s pravidly dané soutěže. Účastník, který se bude soutěží účastnit i přes to, že nesplňuje omezující podmínky, může být ze soutěže vyloučen.

 

3.       Výhry jsou zasílány pouze v rámci území ČR a to na adresy výherců uvedených při registraci nejpozději do 1 měsíce od data určení výherce, přičemž u některých výher může být dle podmínek soutěže účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 1 měsíce připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle provozovatele. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 

4.       Pokud není pořadatelem soutěže přímo provozovatel, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže.

 

5.       Výhry jsou právně nevymahatelné. Výhru nelze vyplatit alteativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

 

6.       Výherce jednotlivých soutěží může provozovatel kontaktovat zasláním e-mailu, který uživatel uvedl při registraci. Odpovědí na tento e-mail je pak soutěžící povinen zaslat platnou adresu na území, kam má být zaslána výhra. Neučiní-li tak výherce do měsíce od oznámení o výhře výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Provozovatel není povinen zasílat více upozoění (a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což provozovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit).

 

7.       Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

Bodový systém

 

1.       Každá soutěž je ohodnocena určitým počtem bodů, které se při správném zodpovězení soutěžních otázek po skončení soutěže přičtou na účet uživatele.

 

2.       Body je možno sbírat po dobu kalendářního roku. Účastník s největším počtem bodů k 31. 12. pak získá cenu předem vyhlášenou provozovatelem. Získané body nejsou převoditelné do dalších období a k 1.1. následujícího kalendářního roku budou smazány.

 

3.       Pořadatel může určit i kratší dobu (nejčastěji měsíc) po jejímž uplynutí získá cenu určenou provozovatelem ten soutěžící, který má nejvíce bodů získaných v daném určeném období.

 

4.       Pokud má největší počet bodů více uživatelů, bude jako výherce určen ten uživatel, který se na serveru zaregistroval dříve.

 

5.         Na soutěže se vztahuje ustanovení § 2881 občanského zákoníku. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění namísto věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěžích či výher právní cestou, je vyloučeno.

 

Správa soutěží pořadatelem

 

1.       V případě, že se uživatel zaregistruje jako pořadatel, má možnost zveřejňovat a spravovat soutěže sám.

 

2.       Pořadatel je povinen vytvořit a zveřejnit vlastní pravidla soutěže.

 

3.       Pořadatel je povinen dodržovat Podmínky serveru soutěž.me a právní řád České republiky.

 

Kreditní systém

 

1.       Pro zveřejnění soutěže na serveru soutěž.me je nutné disponovat dostatkem tzv. kreditů.

 

2.       Kredity jsou vydávány provozovatelem na základě objednávky pořadatele prostřednictvím administračního systému, který je k dispozici všem registrovaným pořadatelům.

 

3.       Provozovatel po objednání kreditů vystaví pořadateli řádný daňový doklad (fakturu).

 

4.       Po uhrazení daňového dokladu na účet provozovatele bude pořadateli provozovatelem připsáno odpovídající množství kreditů.

 

5.       Kredity jsou zřetelně viditelné po řádném přihlášení pořadatele.

 

6.         Bližší pravidla zveřejňování a spravování soutěží pořadatelem, jakož i práva a povinnosti pořadatele a provozovatele a podrobnosti kreditního systému upravují všeobecné obchodní podmínky pro zveřejňování soutěží, jejichž odsouhlasení pořadatelem je podmínkou registrace uživatele jako pořadatele.

 

Záruky provozovatele

 

1.       Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru soutez.me. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

 

2.       Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli nebo pořadateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru soutez.me. Provozovatel dále neodpovídá za obsah, který vložila na soutez.me třetí strana nebo je odkazem na jiné webové stránky. Provozovatel rovněž upozorňuje uživatele, že stránky serveru soutez.me nemusí být pravidelně kontrolovány a aktualizovány, a proto vylučuje svou odpovědnost za bezvýhradnou aktuálnost obsahu.

 

Závěrečná ustanovení

 

1.       Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit. Ustanovení těchto Podmínek, která jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení nebudou mít vliv.

 

2.       Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozoěním na stránkách serveru soutez.me. Registrace uživatelů nebo pořadatelů provedené přede dnem účinnosti změny Podmínek zůstávají i nadále v platnosti a považují se za registrace dle těchto Podmínek. Změna Podmínek je platná a účinná dnem zveřejnění změny, nebude-li uvedeno jinak. Bude-li uživatel dále užívat soutez.me, považuje se taková skutečnost za souhlas se změnou Podmínek.

 

3.       Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit provoz serveru soutez.me a zrušit registrace uživatelů bez náhrady.

  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro zveřejňování soutěží na serveru soutez.me (dále jen „VOP“) vydává společnost Foxo s.r.o., IČ: 279 21 565, sídlo: Praha 8 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 182 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 126652, jako provozovatel serveru soutez.me, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi provozovatelem a pořadateli, užívajícími server soutez.me k vytváření a zveřejňování vlastních spotřebitelských soutěží.

  

1.2. Tyto VOP jsou součástí Všeobecných podmínek serveru soutez.me, dostupných na adrese www.soutez.me (dále jen „Podmínky“), které se na vztah mezi pořadatelem a provozovatelem vztahují v případě, že tyto VOP neobsahují zvláštní úpravu. Pojmy použité v těchto VOP mají stejný význam jako v Podmínkách.

 

 

2. Registrace pořadatele

 

2.1. Jako pořadatel jsou oprávněny se registrovat fyzické či právnické osoby, které jsou podnikateli a při registraci potvrdí souhlas s Podmínkami včetně těchto VOP. Pořadatel je povinen chránit své přístupové údaje před jejich vyzrazením třetím osobám. Na registraci se dále vztahují ustanovení Podmínek.

  

2.2. Pořadatel může kdykoliv zrušit svou registraci. V případě zrušení registrace nemá pořadatel nárok na vrácení peněžní částky odpovídající zbývajícím nevyčerpaným platným kreditům. Zrušením registrace nezanikají nároky provozovatele vůči pořadateli, vzniklé dle těchto VOP a Podmínek a není nijak dotčen nárok na náhradu škody.

  

3. Předmět plnění, práva a povinnosti provozovatele a pořadatele

 

3.1. Provozovatel osobě registrované jako pořadatel umožňuje za podmínek uvedených v těchto VOP vložení a editaci jednotlivých spotřebitelských soutěží a jejich zveřejnění na serveru soutez.me.

  

3.2. Za obsah a pravdivost vložených údajů a soulad pravidel soutěže s právními předpisy je odpovědný výlučně pořadatel. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly soutěží a jejich pravidel před jejich zveřejněním nebo i po jejich zveřejnění, zejména na základě podnětu třetí osoby, která by na soutěž upozoila jako na právně či morálně závadnou. Provedení kontroly provozovatelem, aniž by soutěž byla smazána či odmítnuta, však nelze považovat v žádném případě za potvrzení její správnosti a právní nezávadnosti; takové služby nejsou předmětem plnění provozovatele. Zjistí-li provozovatel, že existuje důvodné podezření, že soutěž je v rozporu s právem, dobrými mravy, vykazuje znaky klamavé reklamy, nebo je v rozporu s těmito VOP nebo Podmínkami, je provozovatel oprávněn danou soutěž odstranit nebo odmítnout zveřejnění takové soutěže a upozoí pořadatele na zjištěné skutečnosti. Pořadatel nemá nárok na vrácení kreditů za odstraněnou soutěž.

  

3.3. Pořadatel se dále zavazuje, že nebude provozovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění pořadatelem zadaných soutěží. Jakékoli případné nároky třetích osob vůči provozovateli, vzniklé v příčinné souvislosti se zveřejněnou soutěží pořadatele nebo jiným jednáním pořadatele na serveru soutez.me, včetně případných uložených pokut nebo jiných sankcí, se pořadatel zavazuje uhradit ve lhůtě splatnosti těchto nároků za pořadatele, nebo pořadateli nahradit v plné výši, co by takto pořadatel hradil sám. Tato povinnost trvá i po zrušení registrace pořadatelem.

 

3.4. Pořadatel vytváří pravidla soutěží sám, svými silami a na své náklady. Nebude-li s provozovatelem dohodnuto jinak, je pořadatel oprávněn zadávat na server soutez.me jen své vlastní soutěže.

 

3.5. Pořadatel je povinen dodržovat pokyny provozovatele týkající se technických a formálních požadavků na zadávaná data. Podrobné technické a obsahové podmínky zadávaných soutěží a jejich pravidel jsou obsaženy na adrese www.soutez.me. Tyto technické a obsahové podmínky je provozovatel oprávněn měnit dle technických požadavků či vývoje serveru soutez.me. Provozovatel neodpovídá za správnost zobrazení soutěže pořadatele, jestliže je soutěž vytvořena v rozporu s výše uvedenými technickými a obsahovými podmínkami.

 

3.6. Provozovatel je oprávněn zrušit registraci pořadatele a odmítnout provedení jeho nové registrace v případě, že pořadatel porušuje tyto VOP, Podmínky, nebo je jeho jednání v rozporu s právními předpisy.

 

3.7. Provozovatel není povinen archivovat soutěže pořadatele.

 

3.8. Provozovatel je oprávněn soutěže zveřejněné pořadatelem na soutez.me poskytnout pro zobrazování na partnerských webech za účelem propagace soutěží. Provozovatel je oprávněn vést databázi pořadatelů, obsahující jejich identifikační a kontaktní údaje, a přehled jimi zadaných soutěží, a tyto zobrazovat na soutez.me i po ukončení vztahu mezi pořadatelem a provozovatelem. Tím nejsou dotčeny povinnosti provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

  

4. Finanční podmínky zveřejňování soutěží

 

6.1. Registrace pořadatele se provádí zdarma. Možnost zveřejnění soutěží na soutěž.me je zpoplatněna. Cena zveřejnění soutěže je stanovena ceníkem provozovatele, nacházejícím se na adrese www.soutez.me, platným a účinným v době zveřejnění soutěže. V závislosti na způsobu zveřejnění soutěže a v závislosti na zvláštních službách poskytovaných ve vztahu k dané soutěži provozovatelem (např. přednostní umístění soutěže na soutěž.me) může provozovatel stanovit různé výše cen.

  

6.2. Pořadatel možnost zveřejnění soutěží hradí předem zasláním peněžních prostředků na účet vedený provozovatelem. Objem uhrazených peněžních prostředků pořadatele je provozovatel povinen evidovat, přičemž tak činí ve formě tzv. kreditu, kdy 1 kreditu odpovídá úhrada 1 Kč bez DPH. Přidělené kredity je pořadatel oprávněn využít zveřejněním soutěží v rozsahu až do celkové výše svého kreditu. Provozovatel je oprávněn z kreditu pořadatele odečítat hodnotu jednotlivých zveřejněných soutěží, a to dle aktuálního ceníku bezprostředně po té, co bude soutěž zveřejněna; odečítají se kredity s kratší dobou platnosti před kredity s delší dobou platnosti a v případě stejné doby platnosti kredity zakoupené před kredity jinak přidělenými. V případě vyčerpání kreditů nemá pořadatel právo na zveřejnění dalších soutěží až do zakoupení či jiného nabytí dalších kreditů. Aktuální stav kreditů pořadatele je zpřístupněn provozovatelem pořadateli po přihlášení na server Soutěž.cz

 

6.3. Provozovatel je oprávněn v rámci zvláštních nabídek přidělit pořadateli kredit nad rámec uhrazených prostředků. Na přidělení takového kreditu však není právní nárok a závisí na rozhodnutí provozovatele.

 

6.4. Možnost zveřejnění soutěží a tedy možnost využít zakoupený kredit nebo kredit jinak přidělený provozovatelem je časově omezena, a pořadatel je povinen je využít nejpozději do 12 měsíců od jejich zakoupení či jiného přidělení, jinak právo na zveřejnění soutěží vztahující se k daným kreditům pořadateli zaniká bez náhrady.

 

 

5. Závěrečná ustanovení

 

5.1. Provozovatel je oprávněn tyto VOP a ceník v přiměřeném rozsahu změnit, s tím, že změnu vždy zveřejní na Soutěž.cz před její účinností. V případě, že pořadatel nesouhlasí se změnou VOP nebo ceníku, může ukončit registraci a písemně požádat nejpozději do 14 dnů od účinnosti změny VOP nebo ceníku o vrácení uhrazené částky odpovídající nevyčerpaným zakoupeným kreditům. Nevyužije-li toto právo ve lhůtě 14 dnů od účinnosti změny, zaniká.

 

5.2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.9.2014.